bannerbuttom

Legater

Bregentved administrerer følgende legater, som kan søges:

Geheimestatsminister Greve Joachim Godske Moltkes Legat til
Landbrugets Fremme paa det tidligere Grevskab Bregentved
Legatet kan søges til unge menneskers dygtiggørelse som landbrugere og som er bosiddende på Grevskabets område.
Desuden ydes tilskud til landbo- og husmandsforeningers husdyrbrugs- og planteavlskonsulenter, der virker på Grevskabets område.
Uddeles pr. 11.06. og 11.12. Der uddeles kun beløb under kr. 3.000.
Der findes intet ansøgningsskema til dette legat.
Ansøgning sendes til Bregentved.

Geheimestatsminister Greve Joachim Godske Moltkes Legat til 
Fordel for studerende ved universiteterne og de højere læreanstalter
Legat uddeles til studerende, der er børn af danske tjenestemænd, statslige eller kommunale, og som studerer ved Københavns Universitet.
Såfremt hele legatets overskud ikke kan udbetales til studerende ved Københavns Universitet, kan også studerende ved øvrige universiteter og andre højere læreanstalter komme i betragtning.
Fortrinsberettigede til legatet er studerende, der kan dokumentere et tilfredsstillende studieforløb og aflagte deleksaminer eller lignende.
Der ydes ikke tilskud til ophold i udlandet.
Legatet uddeles pr. 11.06. og 11.12. med ca. kr. 1.000 pr. termin i hele studietiden, dog max. 8 portioner.
Ansøgningsskema skal sendes til Bregentved

Geheimestatsminister Greve Joachim Godske Moltkes Legat til Fordel for
Skolerne paa det tidligere Grevskab Bregentved
Halvdelen af legatet uddeles til læreres videre uddannelse og dygtiggørelse til deres undervisningsgerning, f.eks. i form af tilskud til kursus eller rejse.
Den anden halvdel uddeles til en skoles anskaffelse af inventar eller undervisningsmidler, der ligger udenfor, hvad der i almindelighed kan forlanges anskaffet af kommunalbestyrelsen eller som tilskud til klasserejser.
Det er et krav, at ansøgerne hører under Grevskabets område.
Der uddeles pr. 11.06. eller 11.12. med portioner af ca. kr. 2.000.
Der findes intet ansøgningsskema til dette legat.
Ansøgning sendes til Bregentved.

Øvrige legater, som ikke kan søges:

Løjtnant Christian Carl Greve Moltkes Legat til Fordel for Løjtnanter i Søetaten.

Grevskabet Bregentveds nu ophævede Brandforenings Legats hovedfond.

Grevskabet Bregentveds nu ophævede Brandforenings Legats reservefond.

Geheimestatsminister Greve Joachim Godske Moltkes Legat til Fordel for Embedsmænds Børn, som gaar i Skole.

Geheimestatsminister Greve Joachim Godske Moltkes Legat til Fordel for Embedsmænds Døtre.