Grisepro­duktion

Vi driver vores griseproduktion med fokus på dyrevelfærd, klima og miljø. Derudover kan vi med vores griseproduktion sikre et cirkulært landbrug, hvor vores landbrugsafgrøder bliver til grisefoder, der efterfølgende kommer retur til markerne i form af gylle.

Dansk griseproduktion med fokus på lav klima- og miljøbelastning

Bregentved etablerede i 2018 vores egen griseproduktion med fokus på lav klima- og miljøbelastning. 

Vores grise opdrættes på topmoderne anlæg, som er designet og indrettet til at sikre, at klimabelastningen pr. gris er lavest mulig. Dette opnår vi særligt ved at benytte den mest effektive miljøteknologi, og ved at grisene fodres med godsets egenproducerede kornafgrøder, som primært er hvede og byg. 

Dyrevelfærd og recirkulering af næringsstoffer

For at sikre en bedre dyrevelfærd tildeles vores grise halm som rode- og beskæftigelsesmateriale, der er dyrket på Bregentveds arealer. Dertil er vores stalde indrettet, så de sikrer det bedst mulige staldklima for grisene.

Vi har fokus på at være et cirkulært landbrug, hvor næringsstofferne fra grisenes gylle indsamles og spredes ud på vores marker, hvor det bidrager til produktion af de kommende grises foder.

Vores effektive miljøteknologi reducerer lugt, ammoniak og klimagasser

Staldanlæggenes miljøteknologi – med et forsurings- og Smellfighter-anlæg – er kraftigt medvirkende til at reducere lugt- og ammoniakudledningen fra produktionen.

Vores miljøteknologi gør blandt andet, at vi i højere grad kan binde kvælstoffet i gyllen, hvilket sikrer, at det ikke fordamper. Samlet set bevirker vores miljøteknologi, at vores staldes ammoniakudledning reduceres med 64 %, og lugtudledningen reduceres med 51 %.

På Bregentved benytter vi én af de mest effektive miljøteknologier, der findes til reduktion af emissioner fra staldanlæg. Teknologien er også optaget på Miljøstyrelsens Teknologiliste.

Vores griseproduktion skaber over 170 arbejdspladser i Danmark

Griseproduktionen drives af FM Pork A/S, som er en del af Bregentved Gruppen. FM Pork beskæftiger ca. 12 medarbejdere i produktionen. Men samlet set bidrager vores griseproduktion til, at der skabes over 170 arbejdspladser i Danmark, hvoraf hovedparten er i slagteri- og forædlingsvirksomheder.

Close Search Window